Upozornění

Tento web již není aktualizován, slouží jen pro přístup ke starým materiálům. Aktuální informace najdete na hlavním webu.

Program

Představujeme program Strany svobodných občanů, pro komunální volby v Třebíči 2014.

Štíhlý úřad

Jsme zastánci štíhlého úřadu, který vykonává jen nezbytné úkoly spojené se samosprávou a státní správou. Jsme proti zbytečným a nic nepřinášejícím módním projektům. V této souvislosti jsme také pro opětovné snížení počtu místostarostů.

Hospodaření bez dluhů

Prosazujeme vyrovnané hospodaření bez dluhů. Město nesmí vytvářet dluhové závazky na mnoho let dopředu, jen aby mohlo rozhazovat peníze za záměry, které jsou často zbytečné, městu nenáležící či neakutní, zatímco důležité (a mnohdy ani ne tak nákladné) věci musí roky čekat. Třebíč má dostatečné příjmy na to, aby z nich mohla zaplatit i větší investice.

Ne dlouhodobým závazkům

Jelikož žijeme v době, která se velmi rychle vyvíjí, není rozumné, aby město uzavíralo smlouvy na dlouho dopředu. Již brzy se může ukázat, že daná smlouva byla špatná či nevýhodná, případně se může objevit lepší, efektivnější a levnější způsob, jak dosáhnout požadovaného účelu. Dlouhodobé smlouvy však možnosti změny blokují.

Fairtrade

Fairtrade je životní styl jednotlivce. Každý má právo volby – vybrat si, zda si přeje nakupovat „fairtrade“ výrobky či nikoli. Město, kraj, stát, Evropská unie ani nikdo jiný by však neměl zvýhodňovat, ať už propagací či jakkoli jinak, vybrané výrobce, distributory či prodejce konkrétního typů produktů. Podpora fairtrade je podpora pouze vybrané skupiny obyvatel a podnikatelů, kteří se o tuto problematiku zajímají. Rozšíření počtu parkovacích míst, vybudování nového chodníku nebo jiná podobná investice jsou investicemi do rozvoje města, ze kterých bude mít užitek, oproti městskému fairtrade, větší množství obyvatel. Z těchto důvodů jsme pro vystoupení z projektu Fairtradových měst.

Zdravé město

Jsme pro zdravý rozum místo „Zdravého města“. Projekt Zdravé město je zbytečný a finančně náročný. Je sice chvályhodné, že se město snaží na svém území např. vytvořit co nejvíce nekuřáckých restaurací, kaváren a dalších podniků, ale reálně jejich nárůst nesouvisí ani tak s projektem Zdravé město jako spíše s přirozeným vývojem a tlakem zákazníků na samotné provozovatele.

Otevřená radnice

Webové stránky města

Jsme pro výrazné zpřehlednění celého webu a zároveň o jeho rozšíření, aby občané mohli co nejvíce svých záležitostí vyřídit pohodlně na webu. Tyto změny lze provést přímo na současných stránkách, nebude třeba draze pořizovat nové.

Transparentní účty

Transparentní účet je speciální služba, která umožní zprůhlednit hospodaření města. Transparentní účet umožňuje kdykoli komukoli nahlédnout do pohybů na účtu. Budeme prosazovat zavedení transparentních účtů pro všechny provozní účty, s výjimkou účtů, kde by zveřejnění transakcí bylo v rozporu s ochranou osobních údajů. Z důvodu možných úspor na poplatcích by se o výběru banky rozhodovalo na základě výběrového řízení. V současnosti stojí město bankovní služby na poplatcích zhruba 100 tisíc korun každý rok.

Zveřejňování informací

Budeme se snažit zveřejňovat maximální množství informací, včetně uzavíraných smluv.

Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva

K aktuálně zveřejňovaným archívům audiozáznamů budeme také archivovat a zveřejňovat videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Odkazy na archívy audio i video záznamů, výsledky hlasování, stejně tak i na on-line přenos zasedání zastupitelstva budou umístěny na úvodní stránce webu města.

Diskuze s občany

Chceme zavést neformální osobní setkávání a diskuze s občany. Vedení města by nemělo být odtrženo od skutečného života. Je důležité znát problémy a potřeby občanů. Občasné zjišťování informací rozesíláním formálních dotazníků, nikdy nenahradí otevřenou diskuzi.

Otevřené datové formáty

Město by mělo interně, ale zejména navenek směrem k občanům, preferovat používání tzv. otevřených formátů (jako jsou např. PDF či Open Document Format). Používání formátů, jejichž specifikace je bez omezení dostupná a standardizovaná a k nimž existuje plně kompatibilní bezplatný software různých výrobců, namísto uzavřených formátů jednoho výrobce, je nejen vstřícným krokem k občanům (současný software města tyto formáty podporuje), ale rovněž možnou úsporou nákladů přechodem na konkurenční software. Například zaškolení uživatelů na bezplatný kancelářský balík by stálo dokonce méně než polovinu ceny dnes používaného softwaru.

Poplatky

Jsme proti jakémukoli zavádění nových poplatků nebo zvyšování poplatků aktuálních. Poplatky nejsou nic jiného než další forma daně. Naším cílem je snížení poplatků na minimální hodnoty, případně, je-li to možné, jejich naprosté zrušení.

Poplatky za odpady

Zrušením poplatků za svoz odpadu zůstane lidem v rukou více peněz, které pak mohou použít na vlastní, např. sportovní, aktivity. Stát na jedné straně od všech občanů vybírá peníze prostřednictvím mnoha různých poplatků a daní a na druhé straně pak část vybraných peněz vrací vybraným zájmovým skupinám na vybrané činnosti, které „on“ uznává za vhodné (sport, kultura ad.). Takto se chová i město.

Svobodní chtějí zrušit poplatek za svoz odpadu, který ve stejné výši musí platit úplně všichni obyvatelé Třebíče. Lidé si pak sami rozhodnou, na co je použijí, čím své životy obohatí. Svoz odpadu může město zaplatit z peněz, které již nebude muset vynakládat na zvýhodňování vyvolených (aktivit).

Zrušením poplatků za svoz odpadu se v žádném případě nezříkáme odpovědnosti v oblasti třídění. Nemyslíme si však, že správnou cestou, jak zvýšit objem tříděného odpadu, je zvyšování poplatků, jak se dosud děje. Naším cílem je třídění lidem maximálně ulehčit, zejména zvýšením počtu kontejnerů na tříděný odpad a jejich rozmístěním blíže k lidem.

Poplatky za psy

Vysoké poplatky za psy nemají požadovaný regulační efekt. Spíše naopak. Lidé mají tendenci přihlašovat vlastní psy mimo místo svého bydliště, kde je poplatek vysoký, do míst, kde je nižší (k příbuzným či známým na venkov nebo do okrajových částí města). Zrušením poplatku nebude důvod registrovat svého psa mimo své bydliště a evidence psů tak bude více odpovídat realitě. Současně jsme pro zrušení vydávání sáčků na exkrementy zdarma. Pokud někdo vlastní psa, nákup těchto sáčků je pouze minimální výdaj, v porovnání s ostatními (krmení, očkování …).

V souladu s vylepšením webových stránek města by mělo být možné provést přihlášení psa elektronicky. Při návštěvě úřadu pak již dojde jen k potvrzení vyplněných údajů a vyzvednutí známky.

Školství

Západomoravská vysoká škola

Zastáváme názor, že studium vysoké školy je záležitost jednotlivce. Vysokoškolské studium by v žádném případě nemělo být spolufinancováno z rozpočtu města. Z tohoto důvodu by mělo město zrušit svoji účast v Západomoravské vysoké škole a přestat ji jakkoli dotovat. Provoz vysoké školy by měl být zajištěn výhradně ze školného, případně z peněz spolupracujících firem, pro které vysoká škola připravuje budoucí nebo současné zaměstnance.

Mateřské a základní školy

Základní vzdělávání je, na rozdíl od vysokoškolského, povinné. Z tohoto důvodu je nutné, aby základní vzdělání mělo co nejvyšší možnou úroveň. Ušetřené peníze z ukončení zapojení města Třebíče v ZMVŠ navrhujeme v maximální míře použít pro navýšení financování mateřských a základních škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč.

Doprava

Rádi bychom pokračovali v zahájených projektech a diskuzích souvisejících se zlepšováním dopravní infrastruktury, včetně pokračování ve vyjednávání o vytvoření jižního obchvatu města.

MHD

Jsme pro uvolnění trhu s městskou hromadnou dopravou. Konkurence v této oblasti může výrazně zvýšit obslužnost ve městě a zároveň snížit potřebu provoz MHD každoročně dotovat.

Univerzální parkovací karta pro Třebíčáky

Většina parkovišť v okolí centra města je zpoplatněna. Navrhujeme proto vytvoření nové parkovací karty, vydávané pouze lidem s trvalým pobytem v Třebíči, která bude platit na všech parkovištích s parkovacím automatem ve správě města. Každý občan Třebíče tak bude moci se svým autem kdykoli zaparkovat na těchto místech. Cena parkovací karty by neměla přesáhnout 600 Kč a její platnost by byla 1 kalendářní rok. Pro ty, kteří aktuálně využívají parkovací karty pro rezidenty příslušných městských částí, by nová karta současně umožňovala parkování i na místech s parkovacím automatem.

Cyklostezky

Je dobře, když je doprava pestrá! Vedle aut i pěší přeprava, autobusy a cyklistika. Tam, kde to dává smysl, napomoci např. chodcům, jinde zase třeba cyklistům – což mohou být mj. i cyklostezky v místech, kde je pro ně dostatečný prostor a návaznost na další trasy. Odmítáme ale vytváření cyklostezek podobných té na ulici Modřínová (pruh v jednom směru, nikoli však ve druhém, navíc nebezpečně umístěné přímo za parkujícími auty), která situaci na silnici spíše zhoršuje, než aby jí pomáhala. Mnozí cyklisté ji pak raději ignorují, jiní ad absurdum tudy jezdí i v opačném směru. Není možné odkrajovat ze silnice, která nebyla na cyklopruhy dimenzovaná, široké pásy pro občasné použití cyklisty.

Sport a kultura

Koncepce sportu města se v současnosti omezuje na dotace spolkům, které kladou důraz na výkon, zatímco radost ze hry a příjemně stráveného odpoledne nehraje hlavní roli. Možnosti pro zábavné vlnočasové vyžití dětí jsou značně omezené. Chceme pomoci školám k tomu, aby mohli trvale využívat své draze zbudované materiální zázemí ve prospěch dětí v jejich volném čase.

Pokud rodiče chtějí, aby jejich děti závodně sportovali, nemá to být starostí města. Stejně tak nemá linkovat volný čas dospělých a jedněm jejich koníčky platit, a druhým ne. Současně ale ať město nechá lidem peníze formou zrušení některých poplatků, aby si mohli zaplatit svou zábavu dle vlastní volby.

Aquapark Laguna

Po přístavbě aquaparku k plaveckému areálu Laguna bude město každoročně provoz areálu dotovat (pro rok 2014 se jedná o částku přes 7 miliónů korun). Je-li tedy aquapark ztrátový a město jej musí dotovat, neexistuje žádný důvod k tomu, aby byl provoz areálu zajištěn komerčními subjekty s neprůhledným hospodařením. Navrhujeme tedy, aby město založilo neziskovou organizaci s transparentním účetnictvím, která bude zajišťovat provoz ztrátového areálu. Firmy, které teď mají areál v pronájmu, se mohou, pokud uspějí ve výběrovém řízení, stát dodavateli.

Koupaliště Polanka

Každý rok město utopí v Polance půl miliónu korun, aby ho mohli současní provozovatelé – kteří mají v pronájmu i Lagunu a v podstatě jim Polanka odebírá zákazníky aquaparku - udržet několik měsíců v roce v chodu. Navrhujeme přestat Polanku dotovat a namísto toho ji pronajmout v aukci. Nový provozovatel bude přirozeně tlačen k tomu, aby pro něj nebyla ztrátová – může ji zpřístupnit více lidem snížením vstupného a vydělávat na vedlejších službách (např. prodejem občerstvení).

MKS Třebíč

Navrhujeme hloubkovou analýzu činností MKS Třebíč, jejímž výsledkem by měly být návrhy na optimalizaci a snížení nákladů. MKS Třebíč, dle nás, nejenže hospodaří neefektivně, ale naprosto zbytečně podporuje nebo pořádá akce, kterými konkuruje soukromým subjektům, a omezuje tak jejich možnosti.

Bezpečnost

Nesouhlasíme s navyšováním počtu kamer ve městě (až na 100% pokrytí, tedy monitorování úplně všech úplně všude) – na ztrátu soukromí všech obyvatel, kteří se ničeho nedopouští, má připadnout diskutabilní zlepšení prevence kriminality. Zkušenosti odjinud však žádné významné zlepšení nepotvrzují. Jsme pro omezení činnosti městské policie z oblastí, které ji nepřísluší (např. měření rychlosti), a místo toho navrhujeme zvýšení počtu městských strážníků ve městě. Na rozdíl od kamerového systému může větší množství pochůzkářů působit jako účinná prevence kriminality.

Podnikání

Jsme pro vytvoření maximální svobody v oblasti podnikání. Zároveň ale nesouhlasíme s jakýmkoli zvýhodňováním některých typů podnikání oproti jiným.

Průmyslová zóna

Bez dostatečně zajištěných podmínek a rozšiřování průmyslových zón není možné přilákat nové investory a firmy, které vytvoří nová pracovní místa. Kapacita dříve vybudovaných průmyslových zón je již naplněna, a není tak místo pro nové zájemce. Budeme se aktivně podílet na vytváření nových průmyslových zón.

Herní automaty

Nejedná se o problematiku tak jednoduchou, jak je nám v dnešní době, z mnoha směrů, předkládáno. Gamblerství je velký problém, ale rozhodně není menší než alkoholismus nebo drogová závislost. Přestože je alkoholismus problém a opilce večer potkáte téměř na každém rohu, o zavírání barů nikdo nemluví. Drogy jsou oproti tomu zákonem zakázané, přesto ale zákazem problém nevymizel, naopak, přesunul se do černé ekonomiky, a tím se nad ním ztratila jakákoli kontrola. Zákazem provozování výherních automatů ve městě se problém nevyřeší, pouze se změní v jiné. Jak je již známo z příkladů v jiných městech, existuje velké množství způsobů, jak tento zákaz obejít. Vedlejším efektem při obejití vyhlášky provozovatelem, jsou pak nulové odvody z provozu výherních automatů do městské kasy.

Na zajištění bezpečnosti a pořádku tu máme městskou policii. Tak jako se městská policie musí starat o pořádek a bezpečnost v okolí barů a restaurací, stejně musí přistupovat i k okolí heren, je to jejich práce.


Stáhněte si náš program ve formátu PDF.


Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

  1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
  2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
  3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
  4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
  5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
  6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.